FAQ > 金融建模 > 建模问题 > 数组操作

Q:如何得到一个数组的所有列下标和行下标    

 • A: 得到数组的所有列下标,方法如下:
      Fieldnames(a);
      Mcols(a,1);
      得到数组的所有的行下标,方法如下:
      Mrows(a,1);
      Sselect thisrowindex from a end;